Vacature Centrumverantwoordelijke GC De Rinck

Publicatiedatum: 
Dinsdag, 22 september 2020 - 12:14

Master diploma- Contract onbepaalde duur - Werkregime Voltijds

Je hebt de dagelijkse leiding over het gemeenschapscentrum en de personeelsploeg en je draagt financieel de eindverantwoordelijkheid, zodat de operationele doelstellingen van het gemeenschapscentrum en van het netwerk bereikt worden.

Opdrachten

•Je maakt het beleidsplan van het gemeenschapscentrum en het lokaal cultuurbeleidsplan mee op, volgt ze op en voert ze uit;
•Je ontwikkelt de sociaal-culturele werking en het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum, je evalueert ze en stuurt ze bij, in overleg met alle betrokkenen binnen en buiten de VGC;
•Je neemt een actieve bovenlokale rol op in het netwerk: je maakt deel uit van en werkt mee aan het overkoepelende N22-verhaal;
•Je organiseert, begeleidt en/of ondersteunt teamvergaderingen, werk- en stuurgroepen (lokaal en/of bovenlokaal);
•Je screent de lokale noden en ontwikkelt op basis daarvan de gemeenschapsvormende werking. Je evalueert ze en stuurt ze bij;
•Je stimuleert en/of zet acties en projecten op in kader van het lokaal cultuurbeleid;
•Je organiseert de dagelijkse werking van het gemeenschapscentrum;
•Je voert een dagelijks personeelsbeleid;
•Je beheert de vzw. Je organiseert bestuursvergaderingen en woont ze bij. Je verzorgt de verslaggeving en de statutaire verplichtingen;
•Je ontwikkelt het financieel beleid van de vzw en staat in voor het financieel beheer;
• Je neemt verantwoordelijkheid op voor welzijn op het werk: veiligheidsrondgang, voedselinspectie …;
•Je stelt rapportagedocumenten op voor de beleidsvoerende en/of subsidiërende overheden;
•Je neemt deel aan overlegfora, werk- en stuurgroepen binnen en buiten de VGC. Je overlegt met de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren;
•Je prospecteert en contacteert partners voor lokale programmatie en activiteiten;
•Je netwerkt met lokale en bovenlokale diensten, verenigingen, informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders;
•Je rapporteert over de algemene werking aan de raad van bestuur.