OPEN BRIEF VERKIEZINGSJAAR / LETTRE OUVERTE ANNÉE ÉLECTORALE

NL
OPEN BRIEF IN EEN VERKIEZINGSJAAR

Als vrijwilligersorganisatie investeren we in het gemeenschapsleven in de boeiende en uitdagende context van Sint Joost ten node en omgeving. We appreciëren de buurt waarin we wonen, schoolgaan, winkelen, recreëren, al dan niet werken, en vinden ontmoeting overheen de hyperdiversiteit fundamenteel in het samenleven. 

Onze buurten, in de relatieve luwte tussen Brussel centrum, de Noordwijk, Josaphat en de EU-wijk kenmerken zich doorheen sterke contrasten en grote uitdagingen: de verscheidenheid aan culturen en talen, een grote sociale problematiek, de huisvestingscrisis, een levendig buurtleven, een grote densiteit,  een belangrijke in- en uitstroom van bewoners, smalle straten met overmatig verkeer. Op wandelafstand van ons gemeenschapscentrum wonen meer dan 60 000 inwoners en bevinden er zich 4 dynamische Nederlandstalige scholen. De noden en verwachtingen zijn hoog, dat moge duidelijk wezen.

We werken aan een omgeving waar iedereen, jong en oud, welke afkomst of “walk of life” ook, zich comfortabel kan voelen. We ambiëren het gemeenschapscentrum te zijn van, voor en door de Nederlandslustigen en opereren bijna altijd in samenwerking met vele partners, overheden, kleine en grote organisaties. We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers die zich mee engageren. Ook dit maakt dat onze acties impact hebben en een echt bereik hebben. Hierdoor gesterkt, willen we vanuit onze positie als VZW, een aantal zaken aankaarten over de publieke ruimte, de aanwezige infrastructuur en het algemeen publiek klimaat.

Als we onze buurten bekijken vanuit kinderogen, en het is een kinderrijke omgeving, dan worden die overheerst door het autoverkeer. We vinden weinig groen en buitenspeelplekken, zeker voor tieners en jongvolwassenen. Luchtvervuiling en lawaai vormen in onze dikwijls smalle straten een acuut gezondheidsrisico. Samen met velen stellen we een degradatie vast van de publieke ruimte, die de bewegingsvrijheid van velen (jong, oud, gender…) op een onaanvaardbare manier beperkt.

Overheden zijn zich bewust van deze problematieken en we verwelkomen de investeringen die zijn gebeurd, bijvoorbeeld aan het Lazarusplein en de omgeving van Victoria Regina, de inspanningen rond de sociale problematiek, netheid en ordehandhaving. Het zijn positieve aanzetten, maar van een effectieve omslag in de leefbaarheid kunnen we nog niet spreken.

Samenleven en ontmoeting, dat gebeurt vooreerst in de publieke ruimte. We pleiten daarom voor:

  • Een urgente, gecoördineerde en aangehouden aanpak van de humanitaire crisis rond in de Brabantwijk en elders in onze buurten (drugsproblematiek, thuisloosheid, vluchtelingenopvang, inrichting en beheer publieke ruimte…)
  • Het beperken van het doorgaand verkeer, de handhaving van verkeersregels en kwalitatieve ruimte voor voetgangers en fietsers, samen met een passende inrichting van de stadsboulevards die onze buurten doorkruisen (Brabantstraat, Koningsstraat, Leuvense steenweg)
  • Een prioritaire realisatie van sterke groene verbindingen (bv Deschannel)  en het fietsnetwerk, zoals voorzien in het GPDO, juist in de meest dense buurten van het gewest.
  • Het oplossen van het oorverdovend verkeerslawaai dat onze parken onbruikbaar maakt (Frickpark, Kruidtuin)
  • Aandacht voor een kindvriendelijke en inclusieve inrichting met beduidend meer ruimte voor spel en sport, klimaat robuust met groen en water, binnen de fijnmazige visie van de 15 minuten stad.

Onze eigen infrastructuur vormt vandaag de belangrijkste handicap in de verdere ontplooiing van onze werking : moeilijk vindbaar, introvert, geen buitenruimte, te klein, niet universeel toegankelijk. Uit een benchmarking blijkt dat Ten Noey de laagste publiekscapaciteit beschikt per aantal inwoners, en dit in één van de dichtstbevolkte delen van Brussel.

Trouwens, heel het stedelijk gebied van het Centraal station tot ver achter Meiser en tussen het Josaphatpark en het Jubelpark, blijft onderbedeeld aan infrastructuur vanuit de Nederlandstalige gemeenschap[1]. We pleiten voor investeringen in onderwijs, jeugd, artistieke en andere maakplekken, sport, wijkgezondheidscentrum of  een lokaal dienstencentrum. We zien veel meerwaarde in gedeelde infrastructuur en vragen het beleid om ook in de volgende legislatuur de opportuniteiten actief na te jagen.

Tenslotte zijn we bezorgd in het huidige politieke klimaat over een terugval wat betreft het pluralisme, inclusiviteit, openheid  en tolerantie. In een geest van samenwerking over verschillen, zijn het humane, democratische waarden die we standvastig blijven verdedigen en uitdragen, in overeenstemming met onze missieverklaring.

In dit verkiezingsjaar willen we met deze open brief deze bezorgdheden delen die wegen op onze doelstellingen en acties. Dit doet niets af aan de appreciatie voor de samenwerkingen, steun en de inzet die we in de lopende legislatuur al mochten ondervinden op lokaal en bovenlokaal vlak (gemeente, VGC, gewest). We kennen de moeilijkheden en erkennen de acties die de verschillende beleidsniveaus hierin ondernemen, maar de urgenties blijven acuut.

Zie het als een constructieve motie voor de komende jaren.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de Raad van Bestuur VZW Ten Noey,

Patrick Moyersoen, voorzitter

Bronnen:

 

 

 

[1] Naast het Gemeenschap Ten Noey, de brede schoolwerking, de gemeentelijke Bib Joske en Aximax tellen we enkel 2 zwaar-overbevraagde Nederlandstalige scholen in deze uitgestrekte zone.

FR
LETTRE OUVERTE EN CETTE ANNÉE ÉLECTORALE

En tant qu'organisation bénévole, nous nous investissons dans la vie communautaire dans le contexte passionnant et stimulant de Saint Josse et de ses environs. Nous apprécions les quartiers dans lesquels nous vivons, où nous allons à l'école, où nous faisons nos courses, où nous nous divertissons, où nous travaillons ou pas, et nous estimons que la rencontre est essentielle pour le vivre-ensemble dans cette hyperdiversité. 

Notre quartier, situé entre le centre de Bruxelles, le quartier Nord, Josaphat et le quartier européen,  est caractérisé par de forts contrastes, des défis importants et des atouts majeurs: une belle diversité des cultures et des langues, une problématique sociale majeure, la crise du logement, une vie de quartier animée, une forte densité, un flux important de résidents, des rues étroites avec un trafic intense. Plus de 60 000 habitants vivent à proximité de notre centre communautaire,     entouré de  quatre écoles néerlandophones. Ce contexte implique des besoins et des attentes bien élevés.

De par nos missions et position, nous contribuons à créer un environnement dans lequel chacune et chacun, jeune ou moins jeune, quelle que soit son origine ou mode de vie, puisse se sentir à l'aise, de  la manière  la plus approprié pour chacun.e. Nous aspirons à une ouverture réelle du centre communautaire de, pour et par les Nederlandslustigen, et nous avons des collaborations avec de nombreux partenaires, des autorités publiques, de grande ou petites échelles. Nous sommes reconnaissants aux nombreux de bénévoles qui s'impliquent et construisent fortement ce socle fédérateur entre associations, individus et institutions. C'est aussi grâce à eux que nos actions ont un impact et une réelle ampleur. Fort de ce constat, nous souhaitons, en tant qu'organisation à but non lucratif, de soulever un certain nombre de questions concernant l'espace public, les infrastructures existantes, ainsi que le climat général de la vie publique.

Si nous regardons nos quartiers à l’échelle des yeux des enfants, et ils sont bien nombreux dans notre commune, on se rend bien compte que la vision est dominée par la présence de la circulation automobile. On y trouve peu d'espaces verts et d'aires de jeux en plein air, en particulier pour les adolescents et les jeunes adultes. La pollution de l'air et le bruit posent des risques aigus pour la santé de cette jeune génération, qui évoluent dans des rues souvent bien étroites. Comme beaucoup, nous constatons une dégradation de l'espace public, qui restreint la liberté de mouvement de trop d’habitants de manière inacceptable.

Les pouvoirs publics sont conscients de ces problèmes et nous saluons les investissements qui ont été réalisés, par exemple à Lazarus Place et dans les alentours de Victoria Regina. Par ailleurs, nous saluons également les efforts déployés pour résoudre les problèmes sociaux, la propreté et le maintien de l'ordre public. Il s'agit de mesures positives mais nous n’avons pas encore atteint les objectifs de la situation en matière d'habitabilité.

Vivre ensemble et se rencontrer, cela se passe d'abord dans l'espace public. C'est pourquoi nous plaidons pour :

- Une réponse urgente, coordonnée et durable à la crise humanitaire autour du quartier de Brabant en particulier et au-delà (problèmes de drogue, les sans-domiciles, l’accueil des réfugiés, l’aménagement et la gestion de l'espace public ...).

- La limitation du trafic de transit, le respect des règles de circulation et la qualité de l'aménagement pour les piétons et les cyclistes, ainsi qu'un aménagement adéquat des boulevards urbains traversant nos quartiers (Rue du Brabant, Rue Royal, Chaussée de Louvain…)

- La réalisation prioritaire de réseaux verts  (par exemple av. Deschannel) et du réseau cyclable, comme le prévoit le PRDD, notamment dans les quartiers les plus peuplés de la région.

- Résoudre le problème du bruit assourdissant de la circulation qui rend nos parcs inutilisables (Parc Frick, Botanique).

- Une attention particulière à un aménagement inclusif et adapté aux enfants, avec beaucoup plus d'espace pour le jeu et le sport, robuste au changement climatique, avec moins de mineral et plus de verdure et eau, dans une vision de la ville à 15 minutes, qui vise une environnement de proximité.

Aujourd'hui, notre propre infrastructure est le principal handicap au développement de nos activités : invisible et difficile à identifier introvertie, sans espace extérieur, trop petit, non accessible à tous (PMR). L'analyse comparative montre que Ten Noey a la plus faible capacité d'accueil par nombre d'habitants, et ce dans une des parties les plus peuplées de Bruxelles.

En outre, toute la zone urbaine, de la gare centrale jusqu'à Meiser et entre le parc Josaphat et le Cinquantenaire, reste sous-équipée en termes d'infrastructures pour la communauté néerlandophone[1]. Nous demandons des investissements dans l'enseignement, la jeunesse, les espaces de création, le sport, un centre de santé de quartier ou un centre de services de proximité. Nous voyons une grande valeur ajoutée dans des infrastructures partagées et nous demandons à la politique de poursuivre activement les opportunités au cours de la prochaine législature.

Enfin, dans le climat politique actuel, nous sommes préoccupés par un déclin de l’esprit du pluralisme, d’inclusion, d’ouverture et de la tolérance. Dans un esprit de coopération au-delà des différences, il s'agit de valeurs humaines et de droits démocratiques que nous continuons à défendre et à promouvoir, conformément à notre déclaration de mission.

En cette année électorale, nous souhaitons partager avec cette lettre ouverte les préoccupations qui affectent nos objectifs et nos actions. Cela ne diminue en rien l'appréciation de la coopération, du soutien et de l'engagement dont nous avons déjà fait l'expérience au cours de la législature actuelle au niveau local et supra-local (municipalité, VGC, région). Nous connaissons les difficultés et reconnaissons les actions entreprises par les différents niveaux politiques à cet égard, mais les urgences restent aiguës.

Nous vous prions de considérer cette lettre comme un appel constructif pour les années à venir.

 

Cordialement,

Au nom du conseil d'administration de l'ASBL Ten Noey,

Patrick Moyersoen, président

Sources:

 

 

 

[1] Outre le centre communautaire Ten Noey, le brede schoolwerking, la Bibliothèque municipale Joske et Aximax, on compte seulement 2 écoles néerlandophones fortement sursollicitées dans cette vaste zone.

© Kevin Debruyne